Aqüeductes

Grans Circuits Per al Bon Ús de l'Aigua

Instal.lació i perfomance participativa, dinàmica i familiar.


Pluja, Plugim i Tro transporten aigua des de la font i amb la boca ben plena no en tenen prou. Jugar, crear, inventar i construir enginysLluvia, Chirimiri y Trueno transportan agua desde la fuente y con la boca llena no tienen suficiente. Jugar, crear, inventar y construir ingeniosEl treball en equip i la cooperació ens portarà cap als objectius d’un bon ús de l’aigua; per aprendre a actuar correctament en cadascun dels moments de la vida quotidiana en els quals utilitzem l’aigua.

 

Cada “Aqüeducte” pren vida pròpia, es transforma constantment segons l’entorn i les persones que hi juguen, és un diàleg amb l’aigua i les persones. 

 

Els aqüeductes aprofiten la inclinació suau del terreny per tal que l'aigua simplement flueixi en el sentit desitjat

Amb un bon ús de l’aigua podem jugar, crear, inventar i construir enginys per transportar l’aigua d’una forma divertida, lúdica, cooperativa, eficaç i amb un objectiu final: regar les plantes de l’hort.
Estalviar és senzill!

Les aixetes

Tanca les aixetes quan no facis servir l'aigua i repara les que perdin aigua.

Redueix el cabal d'aigua instal·lant dispositius barats i senzills de col·locar: els economitzadors o reguladors de cabal o airejadors.

Si t'has de canviar d'aixeta posa'n una de monocomandament.

 

El cotxe

Renta el cotxe al túnel de rentat o amb una esponja i una galleda en comptes de fer-ho amb mànega.

 

El rentavaixelles i la bugada

Fes servir el rentavaixelles i la rentadora amb càrrega completa, i utilitza sempre que puguis programes d'estalvi.

Quan hagis de canviar el rentavaixelles i/o la rentadora, compra'n un de baix consum.

 

La dutxa

Si et dutxes estalviaràs aigua

 Redueix el cabal fent servir un airejador en el capçal de la dutxa.

Si has de canviar l'aixeta de la dutxa utilitza'n una de monocomandament.

Estalviar és senzill!

 

Reg de plantes i jardins

Rega les plantes de bon matí o al vespre per evitar l'evaporació.

 

El reg gota a gota a l'arrel de les plantes permet un reg localitzat i és un sistema excel·lent pel seu creixement.

 

Millorar la qualitat de l'aigua és senzill!

No embrutant l'aigua!

Abocant productes nocius pel medi o de difícil eliminació natural o artificial (olis, productes de neteja, aiguarràs, pintures, dissolvents, etc.)

 

Emprant el desembussador tradicional (ventosa de cautxú) en comptes de productes químics.

Usant detergents sense fosfats, i fent servir blanquejadors a base de percarbonatats, en lloc de lleixiu.

 

Usant pintures, vernissos i dissolvents ecològics. I recollir les seves restes portant-les a la deixalleria més propera.

No utilitzant el vàter ni l'aigüera com a paperera!

Per evitar-ho instal·leu contenidors de rebuig als lavabos.

 

A l'aigüera és convenient tenir una reixeta i buidar-la periòdicament


Grands Circuits pour le bon usage de l’eau

 

Installation et performance participative

Installation et performance participative, dynamique et familiale

 

Avec une utilisation consciente de l’eau, nous pouvons jouer, créer, inventer et construire ingénieusement un transport pour l’eau, de manière amusante, ludique, coopérative, efficace et dont l’objet final est d’arroser les plantes du potager.

 

Le travail en équipe et la coopération nous conduit vers l’utilisation consciente de l’eau; pour apprendre à agir de la manière adéquate pendant tous les moments de la vie quotidienne durant lesquels nous utilisons l’eau.

 

Chaque “Aqueduc” prend vie, se transforme constamment en fonction de l’environnement et des personnes qui jouent, c’est un dialogue entre l’eau et les personnes.

 

CHAQUE GOUTE COMPTE

 

Il est nécessaire que nous changions nos habitudes pour nous diriger vers une utilisation consciente de l’eau, puisque le futur de l’eau et de la vie dépend de notre attitude.

 

 

Les aqueducs utilisent la faible inclinaison du terrain de manière à ce que l’eau circule simplement dans le sens désiréBig Circuits For the Good Use of the Water

Installation and perfomance participatory, dynamic and familiar.

With a good use of the water can play, create, invent and build wits to transport the water of a fun shape, playful, cooperative, effective and with a final aim:watering the plants of the orchard.

The work in team and the cooperation will bring us to the aims of a good use of the water; to learn to act properly in each of the moments of the life daily in which use the water.

Each “Aqueduct” takes own life, transforms constantly as the surroundings and the people that play , is a dialogue with the water and the people.

DROP TO DROP EXHAUSTS 

Is necessary that all change our behaviours to do a good use of the water, since the future of the water and of the life it depends of our attitudes

The aqueducts take advantage of the soft inclination of the terrain in order that the water simply flow in the sense wished

Save is simple!

The taps

Closes the taps when do not use the water and repair those that lose water.

Reduce the discharge of water installing cheap and simple devices to place: the economizers or regulatory of discharge or aerators.

If have to switch you tap put one of single handle.

The car

Washes the car to the tunnel of washing or with a sponge and a bucket instead of doing it with hose.

The dishwasher and the flush

Used the dishwasher and the washing machine with complete load, and uses whenever you can programs of saving.

When you have to change the dishwasher and/or the washing machine, buy one of low consumption.

The shower

If you showers will save water

Reduces the discharge using an aerator in the faucet of the shower.

If you have to change the tap of the shower use one of single handle.

Save is simple!

Watering of plants and gardens

 

Watering the plants early in the morning or in the evening to avoid the evaporation.

The watering drop to drop to the root of the plants allow a watering located and is an excellent system for his growth.

Improve the quality of the water is simple!

Not littering the water!

Pouring harmful products for the medium or of difficult natural or artificial elimination (oils, products of cleaning, turpentine, paintings, dissolvent, etc.)

Employing the traditional plunger (windy of rubber) instead of chemical products.

Using paintings,varnish and dissolvent ecological. And collect his rests bringing them to the stopper more next.

Not using the toilet neither the watery as a bin!

To avoid it install containers of rejection to the toilets.

To thewatery is convenient to have a grid and emptying periodically


SPANISH + CASTELLANO

Grandes Circuitos Para el Buen Uso del agua

Instalación y perfomance participativa, dinámica y familiar.

Con un buen uso del agua podemos jugar, crear, inventar y construir ingenios para transportar el agua de una forma divertida, lúdica, cooperativa, eficaz y con un objetivo final: regar las plantas del huerto.

El trabajo en equipo y la cooperación nos llevaranhacia los objetivos de un buen uso del agua; para aprender a actuar correctamente en cada uno de los momentos de la vida cotidiana en los cuales utilizamos el agua.

Cada “Acueducto” toma vida propia, se transforma constantemente según el entorno y las personas que juegan, es un diálogo con el agua y las personas.

GOTA A GOTA SE AGOTA

Es necesario que todos cambiamos nuestras conductas para hacer un buen uso de la agua, puesto que el futuro del agua y de la vida depende de nuestras actitudes

Los acueductos aprovechan la inclinación suave del terreno para que el agua simplemente fluya en el sentido deseado

Ahorrar es sencillo!

Los grifos

Cierra los grifos cuando no uses el agua y repara las que pierdan agua.

Reduce el caudal de agua instalando dispositivos baratos y sencillos de colocar: los economizadores o reguladores de caudal o aireadores.

Si te tienes que cambiar de grifo pon una de monomando.

El coche

Lava el coche al túnel de lavado o con una esponja y un cubo en vez de hacerlo con manguera.

El lavavajillas y la colada

Usara el lavavajillas y la lavadora con carga completa, y utiliza siempre que puedas programas de ahorro.

Cuando tengas que cambiar el lavavajillas y/o la lavadora, compra uno de bajo consumo.

La ducha

Si te duches ahorrarás agua

Reduce el caudal usando un aireador en el cabezal de la ducha.

Si tienes que cambiar el grifo de la ducha utiliza una de monomando.

Ahorrar es sencillo!

Riego de plantas y jardines

Riega las plantas de buena mañana o al atardecer para evitar la evaporación.

El riego gota a gota a la raíz de las plantas permite un riego localizado y es un sistema excelente por su crecimiento.

Mejorar la calidad del agua es sencillo!

No ensuciando la agua!

Abocando productos nocivos por el medio o de difícil eliminación natural o artificial (aceites, productos de limpieza,aguarras, pinturas, disolventes, etc.)

Empleando eldesatascador tradicional (ventosa de caucho) en vez de productos químicos.

Usando detergentes sin fosfatos, y usando blanqueadores en base de percarbonatados en lugar de lejía.

Usando pinturas, barnices y disolventes ecológicos. Y recoger sus restos trayéndolas a la desechería más cercana.

No utilizando el wáter ni el fregadero como papelera!

Para evitarlo instaláis contenedores de rechazo a los lavabos.

Al fregadero es conveniente tener una rejilla y vaciarla periódicamente